Изходящ № 24-20406-13.09.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
29.09.2018
ДO АЙНУР ИСМАИЛОВА АЛИЕВА НУРДЕНИЗ ИСМАИЛОВ АЛИЕВ ЕТ "ДАКИ - РАМИ АХМЕДОВ"
Публикация на:: 
Велико Търново

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-189694-25.05.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6607-07.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 65766.701.2562, 65766.701.2562.2, 65766.701.2562.3, 65766.701.2543, 65766.701.2543.1, 65766.701.2543.2, 65766.701.2543.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-6607-07.08.2018 г.
2. Копие от Скица-проект № 15-556021-07.08.2018 г.

 

 

 

 

Дата: 13.09.2018 г.             И. д. Началник на СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

                                                      / инж. Иван Анастасов, Заповед № РД-20-92/12.09.2018 г. /

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 14.09.2018 г. 

Дата на сваляне от таблото: 28.09.2018 г.

 

 

Длъжностно лице:........................................

          /инж. Н. Костова  - мл. експерт СПК/