Изходящ № 24-21209-06.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.11.2018
До: НИНА НИКОЛОВА КИЧУКОВА ул. „Студенец” №16, гр. Пловдив
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-246344-03.07.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8000-26.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 73242.241.30, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8000-26.09.2018 г.

 

 

                                                                  Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                    / инж. Никола Бадев /

 

 

 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 06.11.2018 г.

Дата на сваляне от таблото 21.11.2018 г.