Изходящ № 24-21517-28.09.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.10.2018
До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол, ул. "Г.С.Раковски" № 7 До: СВЕТЛАНА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА гр. Ямбол, ул. "Цар Самуил" № 36 До: СНЕЖАНА ИВАНОВА ИВАНОВА гр. Бургас, ж.к. "Славейков" № 16, вх. 5, ет. 6, ап. 18 До: ЖЕЛЯЗКО КАЛЧЕВ КОЕВ гр. Ямбол, ул. "Хаджи Димитър" № 5 До: НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА СТАЙКОВА Чрез адв. АСИО ТОДОРОВ
Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-285034-26.07.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8116-28.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 87374.537.40, 87374.537.40.1, 87374.537.40.2, 87374.537.40.3, 87374.537.40.3.1, 87374.537.40.3.2, 87374.537.41, 87374.537.180, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8116-28.09.2018 г.

 

 

Дата: 28.09.2018 г.                                          Началник на СГКК – ГР. ЯМБОЛ:…………………

                                                                                                                      / инж. Р. Христова /

 

*На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

*Дата на поставяне на таблото: 08.10.2018 г.