Изходящ № 24-21790-02.10.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.10.2018
Дo: ЖОРЖЕТА ГЕОРГИЕВА ВОЛЦ До: ФРАНСОАЗ РЕНЕ ВОЛЦ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-111527-28.03.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8211-02.10.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 12084.2701.2467, 12084.2701.2472 и 12084.2701.2725, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Приложения:
 
1. Копие на заповед № 18-8211-02.10.2018 г.
2. Копие на скица-проект № 15-405247-20.06.2018 г.

 

 

 

 

                                                                             Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                        /инж. Д. Величков/

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 08.10.2018 г.