Изходящ № 24-22013-04.10.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.10.2018
До „БЪКЛИ 2013“ ЕООД До ДАНИЕЛА ТОДОРОВА КОЛОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на заявления рег. № 07-8206-25.06.2018 и № 07-7068-04.06.2018г. (09-39591-16.07.2018г.) при Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София за отстраняване на непълноти и грешки в срок на дефекти по договор за създаване на КККР за район "Триадица", е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-7199-28.08.2018 г., засягащо самостоятелни обекти в сграда (СОС) с идентификатори 68134.1002.141.1.32, 68134.1002.141.1.33, 68134.1002.141.1.34, 68134.1002.141.1.35, 68134.1002.141.1.36, 68134.1002.141.1.37, 68134.1002.141.1.38, 68134.1002.141.1.39, 68134.1002.141.1.40, 68134.1002.141.1.41 и 68134.1002.141.1.42, за които сте заинтересовано лице.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-7199-28.08.2018 г.

 

 

Дата: 28.08.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                        / инж. Димитър Величков/

Качено на табло: 08.10.2018г.