Изходящ № 24-22043-04.10.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.10.2018
Дo: ДОЛОРЕС ГЕОРГИЕВА ВИКЕНТИЕВА-НЕСТОРОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-239379-27.06.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7055-22.08.2018 г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.902.93.2.1, 68134.902.93.2.2, 68134.902.93.2.3, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-7055-22.08.2018 г.

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                        / инж.Д.Величков /

 

Дата на качване на таблото:05.10.2018г.