Изходящ № 24-22147-07.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.11.2018
ДО МАРИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА С.БОГДАНИЦА УЛ.”21-ВА” № 16 ДО МИЛЕН ЙОРДАНОВ ЯНКОВ С.ЯГОДОВО УЛ.”ХРИСТО БОТЕВ” № 48
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-331645-28.08.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8349-05.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 04594.19.16, 04594.19.40, 04594.19.97, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8349-05.10.2018 г.

 

 

                                                                  Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                    / инж. Никола Бадев /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 07.11.2018 г.

Дата на сваляне от таблото:    21.11.2018 г.