Изходящ № 24-22220-08.10.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.10.2018
Дo: Заинтересованите собственици на ПИ 10176.501.105, с адм.адрес: с.Васил Друмев, ул.“Георги Бенковски“ (Чапаев) №25, н-ци на МИТЮ ГЕОРГИЕВ МИТЕВ До: РАДКА ИВАНОВА МИТЕВА До: РОСИЦА СТОЙЧЕВА ПАНАЙОТОВА До: ЗДРАВКО ИВАНОВ ИВАНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-292498-01.08.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри , е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8389-08.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 10176.501.105, 10176.501.106, 10176.501.110, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8389-08.10.2018 г.
 

 

 

 

 

 

Дата: 08.10.2018 г.                                                                                                                       

                           за Н-к СГКК – Шумен :…........…………………

/инж. Св. Василев – Заповед

№ РД-20-101/27.09.2018г./