Изходящ № 24-22266-08.10.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.10.2018
ДО МАЛИНКА СТАНКОВА МИРЧЕВА СТАНКО МИРЧЕВ КРУМОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-75718-16.03.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7168-27.08.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 46721.3852.855, 46721.3852.519, 46721.3852.520, 46721.3852.524, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-7168-27.08.2018 г.
2.  Копие на скица-проект.

 

 

 

               НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

         ИНЖ. Д. ВЕЛИЧКОВ

Дата на поставяне на таблото 11.10.2018 г.