Изходящ № 24-22272-08.10.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.10.2018
Дo: АДРИАН ПЕТКОВ СТАМЕНОВ АНТОНИО ВАСИЛЕВ КРЪСТАКЕВ ВАЛЕРИЙ ПЕТКОВ СТАМЕНОВ ИРЕНА ИЛИЕВА ПЕРФАНОВА РУЖКА ГАНЧЕВА ДЕЕВСКА СИМОНА БОЖИЛОВА КРЪСТАКЕВА СТЕФАН КОЛЕВ ДЕЕВСКИ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-153483-30.04.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-7202-28.08.2018 г., засягащо сграда с идентификатор 68134.900.733.1, за която сте заинтересовано лице.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-7202-28.08.2018 г.

 

 

Дата: 28.08.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                   / инж. Д. Величков /

Качено на табло: 10.10.2018г.