Изходящ № 24-22286-08.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.10.2018
Дo: ГЕОРГИ САШЕВ ПЕТРОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-126242-28.04.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ на КККР № 18-7270-29.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2043.304, 68134.2043.305, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-7270-29.08.2018 г.
2. Копие на скица-проект № 15-644442-19.12.2017 г.

 

 

                                                            НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                                                        ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Дата на залепване на таблото: 11.10.2018г.