Изходящ № 24-22293-08.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.10.2018
Дo: АНТОАНА ЕМИЛОВА КЪРЛЕВА ВИОЛЕТА ТОДОРОВА КЪРЛЕВА БЛАГОЙ ВЛАДИМИРОВ БЛАГОЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-81276-07.03.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-7175-27.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1890.727, 68134.1890.488, 68134.1890.809, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-7175-27.08.2018 г.
2. Копие на Скица – проект № 15-443713-02.07.2018г.

 

                                                                                                                                                             НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                                                                  ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Дата на залепване на таблото: 10.10.2018г.