Изходящ № 24-22295-08.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.10.2018
Дo: МЕТОДИ ОГНЯНОВ ЯНЕВ МАРИЕТА ЛЮБЧОВА ПАВЛОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-400459-15.12.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-7173-27.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1895.904, 68134.1896.922, 68134.1894.545, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-7173-27.08.2018 г.
2. Копие на Скица – проект № 15-21224-15.01.2018г.

 

 

           НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                                                                  ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 10.10.2018г.