Изходящ № 24-22302-08.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.10.2018
Дo: БОЖИДАР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ До: ДИМИТЪР КАРОЛ ВАЛЕВСКИ До: ГЕОРГИ КАРОЛ ВАЛЕВСКИ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-219677-14.06.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-7177-27.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1975.625.1, 68134.1975.625.2, 68134.1975.625.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-7177-27.08.2018 г.
2. Копие на скица – проект № 15-459682-06.07.2018г.

 

 

                                                                               Началник на СГКК – София:…………………

                                                                                                                       / инж.Д.Величков  /

 

Дата на залепване на таблото: 10.10.2018г.