Изходящ № 24-22305-08.10.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.10.2018
Дo: МИЛЕНА АНГЕЛОВА ТАНЕВА КОНСТАНЦА ЦВЕТАНОВА КОСТОВА ЛАПАКИС СИМЕОН ЦВЕТАНОВ ТРАЙКОВ АТАНАС ПЕТРОВ ХУБЕНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-20568-17.01.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-6946-17.08.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1932.2134, 68134.1932.2135, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-6946-17.08.2018 г.
2. Копие на скица – проект № 15-188323-27.03.2018 г;
 

                                                                               Началник на СГКК – София:…………………

                                                                                                                         инж.Д.Величков  /

 

 

Дата на залепване на таблото: 10.10.2018г.