Изходящ № 24-22591-10.10.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.10.2018
ДО ФЕРУЗЕ ИСМАИЛОВА ХАЛИЛОВА
Публикация на:: 
Велико Търново

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-286075-27.07.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8011-26.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 10447.510.195, 10447.510.196, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - гр. Велико Търново и да се публикува на електронната страница на АГКК.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8011-26.09.2018 г.

 

 

Дата: 10.10.2018 г.  Началник на СГКК – ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО:…………………

                                                                                                         / инж. Весела Тодорова /

 
 
 

Дата на поставяне на таблото: 11.10.2018 г. 

Дата на сваляне от таблото: 26.10.2018 г.

 

 

Длъжностно лице:........................................

                    /Н. Джутева  - мл. експерт АО/