Изходящ № 24-23308-18.10.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.01.2019
До: ЛАЛО МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ Адрес: град Пловдив, ЖК „Тракия“ бл.10, вх.Б, ап.10 До: ЗЛАТКА ЛАЛОВА ЙОРДАНОВА Адрес: град Пловдив, ЖК „Тракия“ бл.10, вх.Б, ап.10
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-298597-06.08.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8768-18.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56784.271.6, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8768-18.10.2018 г.
2. …

 

 

 

 

Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                             / инж. Никола Бадев /