Изходящ № 24-242-03.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.01.2019
До: ДИМИТЪР ПЕТРОВ СИРАКОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-205974-06.06.2018 г., до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10035-23.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1893.166, 68134.1893.796, 68134.1893.798, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на заповед № 18-10035-23.11.2018 г.
2. Копие на скица-проект.

 

 

 

                                                                   Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                      / инж.Д.Величков /

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 07.01.2019 г.