Изходящ № 24-24318-30.10.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
17.11.2018
Дo: ЕЛЕНА КОНСТАНТИН КУЦУОГЛУ ГЕОРГИ АТАНАСОВ КУЦУОГЛУ ВАСИЛ АТАНАСОВ КУЦУОГЛУ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-281025-25.07.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-9183-30.10.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 55419.6706.654, 55419.6706.762 и 55419.6706.2120 и сгради с идентификатори 55419.6706.762.1, 55419.6706.762.2, 55419.6706.762.3, 55419.6706.762.4.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-9183-30.10.2018 г.
2. Копие от Скица – проект № 15-584656-17.08.2018 г.

 

 

Дата: 30.10.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                     / инж.Д.Величков /

Качено на табло: 02.11.2018г.