Изходящ № 24-24407-31.10.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
17.11.2018
Дo: ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ДЕЯНОВА Чрез: ХРИСТО ОГНЯНОВ ДЕЯНОВ Дo: ОГНЯН ХРИСТОВ ДЕЯНОВ Чрез: ХРИСТО ОГНЯНОВ ДЕЯНОВ Дo: ТИНКА ДИМИТРОВА АЛЕКСАНДРОВА Чрез: ХРИСТО ОГНЯНОВ ДЕЯНОВ Дo: КОСТАДИН ЛОЗАНОВ АЛЕКСАНДРОВ Чрез: ХРИСТО ОГНЯНОВ ДЕЯНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-215718-12.06.2018 г., до СГКК София подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7685-13.09.2018 г., засягащо сгради с идентификатори 68134.1383.643.1, 68134.1383.643.2, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-7685-13.09.2018 г.
2. Копие на скица-проект 15-656504-13.09.2018

 

 

                                                            НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на качване на таблото:02.11.2018г.