Изходящ № 24-24445-31.10.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
17.11.2018
ДО СОФИЯ МИХАЙЛОВА ГРУЕВА, ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НИКОЛИНА ГРУЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-126806-11.04.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-8032-26.09.2018 г., за изменение на КККР на  район Слатина, Столична община засягаща СОС с идентификатор 68134.705.800.1.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8032-26.09.2018 г.
 

 

 

 

Изготвил:.........................                                                     Началник на СГКК СОФИЯ:…………………

           инж. М. Андонова                                                                                               инж.Д.Величков

 

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 02.11.2018г.