Изходящ № 24-24542-01.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.11.2018
Дo ДОНКА КИРИЛОВА МАДЖАРОВА До МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КИРЧЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 07-16030-21.12.2017г. (09-41554-23.07.2018г.) да Служба по геодезия, картография и кадастър София, относно отстраняване на непълноти и грешки в срок на дефекти по договор за създаване на КККР (кадастралната карта и кадастралните регистри) за район "Възраждане", е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-9274-01.11.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 68134.300.439 и 68134.300.440, сграда с идентификатор 68134.300.439.1 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.300.439.1.12, за които сте заинтересовано лице.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-9274-01.11.2018 г.
2. Копие от Скица – проект № 15-510487-23.07.2018 г.

 

Дата: 01.11.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                     / инж.Д.Величков /

Качено на табло: 05.11.2018г.