Изходящ № 24-24583-01.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.11.2018
ДО ДЕНЧО ЛЮДМИЛОВ БАНКОВ МАРИЯ ЛЮДМИЛОВА БАНКОВА ЕВЕЛИНА ДЕНЧЕВА БАНКОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-286410-17.09.2016 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ за изменение на КККР № 18-7819-18.09.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4356.311, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-7819-18.09.2018 г.
2.  Копие на скица-проект.

 

 

 

              НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

         ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Дата на поставяне на таблото 05.11.2018 г.