Изходящ № 24-24605-01.11.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
17.11.2018
ХРИСТО ПАНЧЕВ ВЪРБАНОВ ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500 МИРОСЛАВ ВЪЛКОВ ВЪЛКОВ ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500 ПАВЛИНА ХРИСТОВА КОКАЛОВА ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500
Документи: 
Публикация на:: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод Заявление вх. № 09-52010-07.09.2018 г. на СГКК гр. Ловеч, с което е поискано изменение на основание чл. 51, ал. 1, т. 2  от ЗКИР, е издадена Заповед № 18-9292-01.11.2018 на Началник на СГКК град Ловеч за отстраняване на непълнота и грешка в сграда с идентификатор 43952.515.259.1 от одобрената със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК кадастрална карта и регистри за землището на гр. Ловеч, общ. Ловеч,  ведно с всички материали по преписката, която се намира в СГКК гр. Ловеч, бул. България № 3, ет. 4.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото на СГКК град Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия картография и кадастър.

 

 

 

Началник на СГКК гр. ЛОВЕЧ:…………………

/ инж. Михаил Киров /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 02.11.2018 г.

Дата на сваляне от  таблото: 19.11.2018  г.

Длъжностно лице: инж. Васил Кръстев