Изходящ № 24-24703-02.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
17.11.2018
Дo: НУРТИН МУРАД НУРИ До: Собствениците и носители на други вещни права на имот с идентификатор77195.718.49
Документи: 
Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-390154-08.10.2018 г., подадена на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9346-02.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 77195.718.48, 77195.718.49, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-9346-02.11.2018 г.
2. Скица-проект № 15-806700-02.11.2018 г.

 

 

Дата: 02.11.2018 г.                                     Началник на СГКК – ГР. ХАСКОВО:…………………

                                                                                                          / инж.Валентина Трайкова /

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ  НА ТАБЛОТО: 02.11.2018г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛОТО: 19.11.2018г.