Изходящ № 24-24822-05.11.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.11.2018
До ВЕСЕЛИН ЙОТОВ НЕШЕВ гр. Червен бряг, ул. "Калоян" №37, вх. А, ет. 4 ап. 20
Документи: 
Публикация на:: 
Плевен

            В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме повторно, че по повод на заявление вх. № 01-266757-16.07.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8445-09.10.2018 г., засягаща имот с идентификатор 80501.804.107.3.19, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

          На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в приемната на СГКК Плевен и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложения:
1. Копие от заповед № 18-8445-09.10.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Началник на СГКК – ГР. ПЛЕВЕН:…………………

                                                                                                                / инж. Боряна Иванова /

 

 
 
 
  Дата на поставяне на таблото: 05.11.2018 г.
  Дата на сваляне от таблото: 20.11.2018 г.
  Длъжностно лице: ..................................................
                                  (инж. Павлина Иванова)