Изходящ № 24-24827-05.11.2018

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
20.11.2018
До ЕТ "АН-МАРИ-ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ" гр. Плевен, ул. „Осми март“ № 24, ап.8 МИЛЕНА ЙОНЧЕВА СИМЕОНОВА гр. Плевен, ул. "Шейново" №20, ап. 9 ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ СТОЯНОВ гр.Поморие,кв."Свобода",бл.5,вх.1, ет.2 ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА гр.Плевен, бул."Русе" №45, ет.1, ап.1 АНКА ТОДОРОВА КУНЕВА гр.Плевен , жк "Сторгозия" бл.№23, вх.А, ап.8
Документи: 
Публикация на:: 
Плевен

         В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме повторно, че по повод на заявление вх. № 01-228370-20.06.2018 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6983-20.08.2018 г., засягаща имоти с идентификатори 56722.662.196, 56722.662.199, 56722.662.205, 56722.662.206, 56722.662.207, 56722.662.208, 56722.662.209, 56722.662.214, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици или носители на друго вещно право.

          На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в приемната на СГКК Плевен и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложения:
1. Копие от заповед № 18-6983-20.08.2018 г.

 

 

                                                                     Началник на СГКК – ГР. ПЛЕВЕН:…………………

                                                                                                                / инж. Боряна Иванова /

 

           Дата на поставяне на таблото: 05.11.2018 г.

          Дата на сваляне от таблото: 20.11.2018 г.

          Длъжностно лице: ..................................................

                                  (инж. Павлина Иванова)