Изходящ № 24-24885-05.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.01.2019
До: Петър Райчов Харалампиев Адрес: гр.Кюстендил Ул. „Илинден” № 12 А До: Радко Милчов Раденков Адрес: гр.Кюстендил Ул. „Илинден” № 12 До: Александрия Милчова Жечева Адрес: гр. Шумен Ул. „Съединение” № 18 вх. 4 ап. 23 До: Сашка Райчова Тончева Адрес: гр. София Ул. „Гоце Делчев” бл. 240 вх. В ет. 8 ап. 72 До: ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
Документи: 
Публикация на:: 
Кюстендил

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-318727-20.08.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба РД -02-20-5/15.12.2016 г.за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9442-05.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 41112.503.315, 41112.503.315.1, 41112.503.315.2, 41112.503.315.3, 41112.503.315.4, 41112.503.316, 41112.503.316.1, 41112.503.316.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-9442-05.11.2018 г.
2. …

 

 

Дата: 05.11.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. КЮСТЕНДИЛ:…………………

                                                                                                              / инж. Антон Младенов /