Изходящ № 24-24936-06.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.11.2018
Дo: КРАСИМИР ВИТАНОВ ЯНКОВ
Публикация на:: 
Видин

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-263762-13.07.2018г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8170-01.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 10971.504.208, 10971.504.211, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на настоящето уведомление на таблото в приемната на СГКК-Видин, находяща се на адрес гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 71, ет.1; на интернет страницата на Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ София, с адрес: www.cadastre.bg се предоставя възможност за запознаване с издадената заповед.

 

 

 

 Н-к на СГКК - Видин:

                                                                                                    /инж. Вл.Гергов/

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 06.11.2018г

Дата на сваляне от таблото: 20.11.2018г

Длъжностно лице: инж. Д. Живкова-Илиева