Изходящ № 24-24943-06.11.2018г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2018
Дo КИРИЛ ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-148070-25.04.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-8100-28.09.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1604.1657, 68134.1604.6057, 68134.1604.6058, 68134.1604.6071, 68134.1604.6073, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-8100-28.09.2018 г.
2. Копие от Скица – проект № 15-630955-09.09.2018 г.

 

Дата: 28.09.2018 г.                          За Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                / инж. В. Димитрова /

/Със заповед № РД-20-112/05.11.2018 г./

Качено на табло: 08.11.2018г.