Изходящ № 24-24965-06.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2018
ДО ТОДОРКА ИВАНОВА РАДКОВА, ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК САШО ЧАКЪРОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег. № 01-183318-21.05.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-8153-01.10.2018 г., за изменение на КККР на  район Младост, Столична община засягаща СОС с идентификатори 68134.4089.455.1.121 и 68134.4089.455.1.120, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8153-01.10.2018 г.
 

 

 

 

                                           ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

    ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА

                                           Със заповед № РД - 20-112/05.11.2018 г.