Изходящ № 24-24970-06.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2018
Изходящ № 24-24970-06.11.2018 г. ДО ДИМИТЪР БОРИСОВ ТОШЕВ ТОДОР ИВАНОВ БОДЕВ ЛЮБЕН БОРИСОВ ТОШЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. рег.  № № 01-169656-11.05.2018 г.,  подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-8184-01.10.2018 г., за изменение на КККР на  район Оборище, Столична община засягаща имоти с идентификатори  68134.403.111.1.1, 68134.403.111.1.4, 68134.403.111.1.5, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8184-01.10.2018 г.
 

 

 

 

ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА

Със заповед № РД - 20-112/05.11.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 08.11.2018г.