Изходящ № 24-25056-06.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2018
До: ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ТОНЧЕВ
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-254603-09.07.2018 г. до СГКК София, подаденo на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8139-01.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1978.40, 68134.1978.699, 68134.1978.1166, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Приложения:
 
1. Копие на заповед № 18-8139-01.10.2018 г.
2. Копие на скица-проект № 15-559812-08.08.2018 г.

 

 

 

 

 

                                                                  ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                                                                                                     ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА

                                                                                                                   Със заповед № РД - 20-112/05.11.2018 г.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 08.11.2018 г.