Изходящ № 24-25080-07.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.11.2018
Дo: ОБЩИНА ШУМЕН Дo: ОСМАН МУСТАФОВ ОСМАНОВ Дo: РАЗИЕ МУСТАФОВА МЕХМЕДОВА Дo: ЕМИНЕ НЕЗИЕВА МУСТАНОВА Дo: ЕМИНЕ ХУСЕИНОВА АЛИЕВА Дo: ДАНИЕЛА ХРИСТОВА МИХАЙЛОВА Дo: ИВАН КРЪСТЕВ ИВАНОВ Дo: ИВЕЛИНА ИВАНОВА СЪБЧЕВА
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-386170-05.10.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9506-07.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 52132.205.163, 52132.205.173 и 52132.205.174 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-9506-07.11.2018 г.
2. …

 

 

Дата: 07.11.2018 г.                                        Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                         / инж. Й. Йовчев /