Изходящ № 24-25135-07.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2018
ДО МАРТИН ИВАНОВ СИРАКОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление  вх. рег. № 01-81658-07.03.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед № 18-8035-26.09.2018 г., за изменение на КККР на район Лозенец - Столична община засягаща сгради с идентификатори 68134.901.809.1 и 68134.901.809.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8035-26.09.2018 г.
2. Скица-проект
 

 

 

 

ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА

Със заповед № РД - 20-112/05.11.2018 г.