Изходящ № 24-25142-07.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2018
Дo: МИНКА КОСТОВА КАРОВА До: ДИМАНА ВЕЛИКОВА ТОНЕВА До: ИВАЛИНА ВЕЛИКОВА ТОДОРОВА До: ЖАНЕТА СЕВЕВА КРЪСТЕВА До: ЗЛАТКО ЙОРДАНОВ ЗЛАТЕВ До: Собствениците и носителите на други вещни права на СОС в сграда с кадастрален идентификатор 83510.674.221.1 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Владайско въстание” № 182)
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-377449-01.10.2018 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9517-07.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 83510.674.221.1, 83510.674.221.1.2, 83510.674.221.1.1, 83510.674.221, 83510.674.221.2, 83510.674.221.3, 83510.674.221.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-9517-07.11.2018 г.

 

Дата: 07.11.2018 г.                                        Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                         / инж. Й. Йовчев /