Изходящ № 24-25230-08.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
23.11.2018
Дo: АНКА ЙОРДАНОВА МИЛАНОВА До:..ЙОРДАНКА КЪНЧЕВА ДИМИТРОВА ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ До: СТОЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА ПЕНЕВА До: НИКОЛА ГРИГОРОВ ЛАЗАРОВ До: РОСТИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА До: ДОБРИ ХАРАЛАНОВ ГЕОРГИЕВ До: ИЛКА ТОДОРОВА ИЛИЕВА До: ДИЯНА ВЕНЕЛИНОВА ДИМИТРОВА До: Заинтересованите собственици на СО в сграда с идентификатор 83510.667.41.1, находяща се в гр.Шумен, ул.“Шипка“ №3
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-413653-23.10.2018 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри , е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9539-08.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 83510.667.41.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-9539-08.11.2018 г.
2. Скица-проект №15-825005-08.11.2018г.

 

 

 

 

 

 

Дата: 08.11.2018 г.                                        Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                         / инж. Й. Йовчев /