Изходящ № 24-26036-15.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.01.2019
Дo: ИВАН АРСОВ АРСОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-319910-13.10.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9819-15.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1606.671, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14 - дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-9819-15.11.2018 г.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-9819-15.11.2018 г.
2. Копие на скица-проект.

 

                                       НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. димитър величков

 

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 11.01.2019 г.