Изходящ № 24-2658-11.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.02.2019
До: МИЛЕНА ИВАНОВА СИРАКОВА кв „Св. Иван Рилски” бл.52, вх.А, ет.3, ап.18, гр. Варна
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-392385-09.10.2018 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-975-25.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 36498.502.339.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-975-25.01.2019 г.

 

 

                                                         Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                / инж. Никола Бадев /

 

 
 
 
 

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 11.02.2019 г.

Дата на сваляне от таблото 26.02.2019 г.