Изходящ № 24-27532-30.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
19.12.2018
Дo: ХРИСТО СТОЙЧЕВ СТОЙЧЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-290092-31.07.2018 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-9034-25.10.2018 г., засягащо сграда с идентификатор 68134.300.243.5, за която сте заинтересовано лице.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-9034-25.10.2018 г.

 

 

Дата: 25.10.2018 г.                               Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                     / инж.Д.Величков /

 

Качено на табло: 04.12.2018г.