Изходящ № 24-27775-04.12.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.12.2018
До: ЗВЕЗДЕЛИНА ВАСИЛЕВА ВЪЛЬОВСКА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-394702-12.12.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9295-01.11.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.409.3, 68134.409.177, 68134.409.214, 68134.409.214.1.14, 68134.409.213, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-9295-01.11.2018 г.
2. Копие от скица-проект.

 

 

Дата на поставяне на табло : 06.12.2018 г.     Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

            / инж.Д.Величков /