Изходящ № 24-28068-06.12.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.12.2018
ДО Г-Н АНГЕЛ ИВАНОВ СЕМЕРДЖИЕВ гр.София, ж.к.Младост -4 №460A, вх.1, ет.1, ап.1 Г-Н ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ ЛАЗАРОВ гр.Пловдив, ул. Антон №38A Г-ЖА НИКОЛИНА ИВАНОВА МИНЧЕВА гр.Пловдив, ул.Киев №22, ет.6, ап.12
Документи: 
Публикация на:: 
Смолян

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви уведомявам, че по повод на постъпили заявления вх. № 01-322433-21.08.2018 г. и вх. № 01-322428-21.08.2018 г.,  подадени от г-жа Сийка Василева Партова, г-н Иван Василев Партов и г-жа Рада Лазарова Плачкова на основание чл.56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9406-05.11.2018 г., засягащо поземлени имоти и сграда с идентификатори 81520.5.153, 81520.501.238 и 81520.501.238.1.

Съгласно чл.54, ал.6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд гр. Смолян, чрез СГКК – гр. Смолян.

 

НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                                                                 ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

Дата на поставяне на таблото:06.12.2018 г.