Изходящ № 24-28073-06.12.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.12.2018
ДО Г-Н ЕМИЛ МАРИНОВ ДИМИТРОВ гр.Златоград, ул. Ахрида №9 ет.5, ап.20 Г-Н САШО СЪБЕВ САРАЛИЙСКИ гр.Варна, ул.Петко Стайнов №12, вх.9 ет.1 ап.3
Документи: 
Публикация на:: 
Смолян

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-259001-10.07.2018 г., подадено от Община Златоград на основание чл. 53б, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9177-30.10.2018 г.. Изменението представлява отстраняване на явна фактическа грешка с нанасяне на съществуващ общински път с. Долен - с. Пресока, като се засягат поземлени имоти с идентификатори 21871.1.28, 21871.1.30, 21871.1.58, 21871.1.152, 21871.1.155, 21871.1.156, 21871.1.157, 21871.1.160, 21871.1.161, 21871.1.295, 21871.1.318, 21871.1.454, 21871.1.458, 21871.1.459, 21871.1.460, 21871.1.461, 21871.2.14, 21871.2.16, 21871.2.17, 21871.2.20, 21871.2.21, 21871.2.317, 21871.2.511, 31111.8.13, 31111.8.17, 21871.1.31, 21871.1.50, 21871.1.81, 21871.1.162, 21871.1.280, 21871.1.292 и 21871.1.319.

Съгласно чл. 53б, ал. 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на АПК пред Административен съд гр.Смолян, чрез СГКК – Смолян.

 

                                    НАЧАЛНИК НА СГКК - СМОЛЯН:

                                                                                                                  ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 Дата на поставяне на таблото:06.12.2018 г.