Изходящ № 24-28938-14.12.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.01.2019
Дo: КЪНЧО ТОДОРОВ КЪНЕВ До: ИВАНКА ЖЕЛЕВА КЪНЕВА До: ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ КЪНЕВ До: АНГЕЛ ИВАНОВ ИЛИЕВ До: ВЪЛЬО АНГЕЛОВ ИВАНОВ
Публикация на:: 
Сливен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-289879-31.07.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/ 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10920-14.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 67338.546.27, 67338.546.27.2, 67338.546.27.3, 67338.546.27.4, 67338.546.29, 67338.546.29.1, 67338.546.29.2, 67338.546.29.3, 67338.546.27.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Приложения:
1. Заповед № 18-10920-14.12.2018 г.

 

Дата: 14.12.2018 г.                                        Началник на СГКК – ГР. СЛИВЕН:…………………

                                                                                                              / инж.Теодора Балулова /

*На основание чл.61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на табло в СГКК -Сливен и да се публикува на елекртонната страница на Агенция по геодезия,

картография и кадастър.

*Дата на поставяна на табло:10.01.2019г

*Дата на сваляне от табло:24.01.2019г