Изходящ № 24-28987-17.12.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.01.2019
До: КРИСТИН ИВАНОВ НАЛБАНТОВ До: н-ци на Тенчо Димитров Гочев -Ваня Рангелова Червенкова -Дарина Тенчева Димитрова
Документи: 
Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-268427-17.07.2018 г., подадена на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена Заповед № 18-10936-17.12.2018 г., засягаща имоти с идентификатор 77195.703.832 и 77195.703.7.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-10936-17.12.2018 г.

 

 

Дата: 17.12.2018 г.                                     Началник на СГКК – ГР. ХАСКОВО:…………………

                                                                                                          / инж.Валентина Трайкова /

 

 

Дата на поставяне на таблото: 11.01.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 26.01.2019г.