Изходящ № 24-3247-31.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.02.2019
до: Иван Павлов Павлов гр. София
Документи: 
Публикация на:: 
Софийска област

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-442785-09.11.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-106-03.01.2019 г., засягащо имот с идентификатор 38978.900.5411, 38978.900.7732, 38978.900.677, 38978.900.677.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Настоящото уведомление се обявява на основание чл.61, ал.3 от АПК.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-106-03.01.2019 г.
2. Скица – проект № 15-908693-05.12.2018г.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 04.02.2019 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 18.08.2019 г.

 

 

Дата: 31.01.2019 г.                         Началник на СГКК – СОФИЙСКА ОБЛАСТ:…………………

                                                                                                          / инж.Светломира Славова /