Изходящ № 24-3468-04.02.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.02.2019
Дo: ЦВЕТАНКА ВЕЛИЧКОВА ХРИСТОВА ВИОЛЕТА НИКОЛАЕВА ХРИСТОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-292442-01.08.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-11291-31.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.503.439, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-11291-31.12.2018 г.
2. Копие на скица - проект № 15-620797-30.08.2018 г.

 

 

    НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                                ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛЧИКОВ

 

 

 

 

Дата на залепване на таблото: 06.02.2019 г.