Изходящ № 24-3480-04.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.02.2019
Дo: ЛИДИЯ ПЕТРОВА АЛЕКСИЕВА ДИЛЯНА ИВАНОВА ЗДРАВКОВА „КЛИНИНГ ТАЙМ“ ЕООД ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-293761-01.08.2018 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-11271-31.12.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.304.129.2, 68134.304.129.7, 68134.304.129.7.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № 18-11271-31.12.2018 г.
 

 

 

                                                                       Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                                                    / инж.Д.Величков /

 

 

 

 

Качено на табло: 06.02.2019г.