Изходящ № 24-3547-05.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.02.2019
ДО АТАНАСКА БОЖИНОВА ПАНЧЕВА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА ЕЛИ ЛЮБОМИРОВА ТРИФОНОВА АТАНАС ИВАНОВ ЛАЗАРОВ
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-206429-10.07.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10735-11.12.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1375.2033, 68134.1375.2034, 68134.1375.451, 68134.1375.1191, 68134.1375.1376, 68134.1375.1377, 68134.1375.2041, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-10735-11.12.2018 г.
2.  Копие на скица-проект

 

 

                                                                   Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                      / инж.Д.Величков /

Дата на поставяне на таблото 07.02.2019 г.