Изходящ № 24-3560-05.02.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.02.2019
ДО ВАСИЛЕНА БОЙКОВА ВОДЕНИЧАРОВА
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-277953-23.07.2018 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-10628-07.12.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 32216.2293.200, 32216.2293.201, 32216.2293.203, 32216.2293.272, 32216.2293.274, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1.  Копие на Заповед № 18-10628-07.12.2018 г.
2.  Копие на скица-проект

 

 

                                                                   Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

                                                                                                                      / инж.Д.Величков /

Дата на поставяне на таблото 07.02.2019 г.